Huis van God

Thuis voor mensen

ANBI Baptistengemeente Harderwijk

De Baptistengemeente Harderwijk maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. De gemeente is als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Baptistengemeente Harderwijk heeft geen eigen beschikking, maar valt onder een groepsbeschikking die is afgegeven aan de Unie ABC Gemeenten Nederland, gevestigd te Veenendaal.

NB: Deze fiscale vrijstelling geldt alleen voor giften aan de gemeente. Als u via de gemeente giften geeft aan instellingen of personen die geen ANBI-erkenning hebben, dan zijn die giften niet fiscaal aftrekbaar.

Informatie ten behoeve van de ANBI status

Gevraagd wordt wie wij zijn, onze grondslag en onze doelen als Baptistengemeente. Deze informatie staan in onze statuten, artikelen 1-3 die hier letterlijk zijn weergegeven.

1: Baptistengemeente Harderwijk = statutaire naam van de gemeente

Vastgelegd in de statuten van 17-11-1988

De Baptistengemeente Harderwijk maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend door het Nederlands recht.

2: Grondslag van de gemeente

Op grond van de Bijbel, het enig betrouwbare getuigenis aangaande de openbaring van God, belijdt de gemeente dat Jezus Christus de Zoon van God, haar fundament en Hoofd is en dat zij geleid wordt door de Heilige Geest (1 Cor.3:11, Ef.1:22, Joh.16:12-15).

3. Doel van de gemeente

De opdracht van de gemeente is:

3.1. Als lichaam van Christus te wandelen, waardig de roeping, waarmee zij geroepen is, in samenleving der heiligen elkaar in liefde te dienen en te verdragen en de eenheid van de Geest te bewaren door de band des vredes (Ef.4:1-6).

3.2. Getuige te zijn in woord en daad van de Here Jezus Christus;

3.3. Hen die het evangelie van Jezus Christus aanvaarden, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;

3.4. Hen te leren onderhouden alles wat de Here Jezus Christus heeft bevolen (Matth.28:19)

De volledige statuten en richtlijnen van de Baptistengemeente Harderwijk zijn hier te downloaden.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

Contactgegevens

Baptistengemeente Harderwijk

p/a Jacob Catsstraat 3, 3842 JK Harderwijk

Emailadres: info@baptistenharderwijk.nl

Fiscaal nummer: 803981260

Bestuurssamenstelling

De raad van Baptistengemeente Harderwijk bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester en overige raadsleden.

Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Hieronder verwijzen u hiervoor naar het algemene beleidsplan.

Baptistengemeente Harderwijk maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. Lees hier het beleidsplan van de Unie.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger en jeugdwerker volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.

Leden van de raad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1
  1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
  2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.
Artikel 2: grondslag

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de Bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Artikel 3: doel

Het doel van de Unie is:

  1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Lees hier de statuten, het huishoudelijk reglement en de werkorde.

Financiële verantwoording

Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

De inkomsten van de gemeente bestaan uit het ontvangen van vrijwillige bijdragen van de leden en vrienden via de bank of collectes. Giften voor de zending  voor zowel zendelingen als zendingsdoelen worden één op één aan hun doorgegeven.

De uitgaven van de gemeente bestaan uit personeelskosten, kosten voor de diverse taakvelden en activiteiten, facilitaire kosten en huur voor de locatie van de zondagse diensten.